Algemene handelsvoorwaarden van Unger Germany GmbH

1. Deze algemene handelsvoorwaarden zijn bindend voor alle door Unger Germany GmbH (hierna “Firma“ genoemd) gegeven opdrachten, indien er door de firma geen afwijkingen schriftelijk zijn bevestigd. Deze algemene handelsvoorwaarden gelden alleen in het rechtsverkeer met industriële klanten. Algemene handelsvoorwaarden van de klant worden geen onderdeel van het contract, ook als dit niet uitdrukkelijk tegengesproken wordt.

De zakenpartner heeft altijd het recht om tegenover de firma de toestemming voor het opslaan van persoonsgerelateerde gegevens te herroepen en/of informatie te verlangen over zulke opgeslagen gegevens.

2. Verplichting van het contractaanbod van de klant
De bestelling is voor de klanten na een termijn van 14 dagen vanaf de besteldatum bindend. Indien de klant binnen deze termijn geen bevestiging of levering van de bestelde goederen heeft ontvangen, heeft de klant met een aankondiging vooraf van 3 werkdagen het recht om zijn bestelling te herroepen, wanneer hij ook binnen deze termijn geen bevestiging of levering ontvangt.

3. Contractinhoud
De in de bestelling genoemde prijzen gelden in euro, te vermeerderen met de op het tijdstip van levering geldige BTW. Indien er van een artikel een aantal stuks wordt besteld, dat afwijkt van de in het bestelformulier genoemde verpakkingseenheid VE, dan wordt er een toeslag van 15% berekend op de reguliere prijs voor de klant, voor zover de firma daarvoor verpakkingseenheden aanbreekt.

De firma heeft het recht, om een bestelling slechts gedeeltelijk te bevestigen/ uit te voeren, d.w.z. met name om afwijkingen van verpakkingseenheden bij afzonderlijk bestelde artikelen niet te accepteren of om afzonderlijke, niet voorradige artikelen niet te bevestigen/ te leveren.

4. Levering
De levering vindt plaats vanaf de fabriek op verzoek van de firma, maar op risico en kosten van de klant. De minimale bestelwaarde voor klanten in Duitsland bedraagt 250,00 euro. Vanaf een bestelwaarde van 500,00 euro vindt de levering voor klanten in Duitsland gratis plaats, maar op risico van de klant. Bestelwaarde is de netto goederenwaarde die aan de klant is berekend. Voor klanten in het buitenland worden onafhankelijk van de bestelwaarde de daadwerkelijk ontstane verzendkosten berekend. De door de klant te dragen verzendkosten worden meeberekend in de factuur. De levering vindt zo snel mogelijk plaats wanneer er in de bestelling/ bevestiging niets afwijkends is vermeld. Deelleveringen zijn toegestaan. Bij een overschrijding van de leveringstermijn van 4 weken vanaf besteldatum resp. vanaf een overeengekomen datum is de klant onder uitsluiting van andere aanspraken tot terugtrekking van het contract gerechtigd. De terugtrekking is uitgesloten, als de goederen op het tijdstip van terugtrekking al onderweg naar de klant zijn.

5. Betalingswijzen
Bij nieuwe klanten dient vooruitbetaling plaats te vinden. De levering vindt pas plaats na ingang van betaling bij de firma. Wanneer en indien de firma in een constante zakelijke relatie een kredietlimiet heeft verleend, is dit afzonderlijk op de rekening genoteerd en geldt als volgt: Bij betalingsingang binnen 10 dagen na rekeningsdatum wordt 2% korting gegeven. De rekeningen dienen netto te worden voldaan binnen 30 dagen. Rekeningsdatum is de verzenddatum.

6. Garantie
De goederen dienen door onze klanten binnen een termijn van 10 dagen na levering kwalitatief en kwantitatief aan een goedereningangscontrole te worden onderworpen. Klachten dienen binnen deze termijn gekwalificeerd geldend te worden gemaakt. Voor dit geval heeft de firma het recht op verbetering achteraf of vervanging binnen 10 dagen na terugontvangst van de goederen. Indien er door Unger geen gebruik wordt gemaakt van dit recht, kan in zoverre afstand worden gedaan van de overeenkomst met uitzondering van aanspraak van de klant, behalve creditering/ terugbetaling van de aankoopprijs.

Indien de koper wederverkoper is en zijn klant binnen de garantietermijn de goederen wegens gebreken reclameert, die niet vastgesteld konden worden bij de goedereningangscontrole van de klant, geldt voor ons het volgende: De garantietermijn voor ons voor gebruiks- en slijtageartikelen of onderdelen van artikelen, die blootgesteld zijn aan mechanische/ organische belasting, bedraagt 6 maanden. Deze wordt verlengd met de door ons aangewezen periode tussen de verkoop aan de koper en de doorverkoop ervan, echter maximaal met 3 maanden.

Voor alle andere artikelen bedraagt de garantietermijn 12 maanden. Garantieclaims zijn beperkt tot verbetering achteraf of vervanging binnen 20 dagen na terugontvangst van de goederen.

Indien er geen gebruik wordt gemaakt van dit recht, kan in zoverre afstand worden gedaan van de overeenkomst met uitzondering van aanspraak van de klant, behalve creditering/ terugbetaling van de aankoopprijs onder aftrek van tussentijdse gebruiksvoordelen op gebruikt teruggegeven artikelen.

Indien een garantie niet erkend kan worden, met name wegens natuurlijke slijtage als reden voor reclamatie, garandeert de firma voor de duur van 5 jaar vanaf de datum van verkoop, nieuw verbruiksmateriaal of vervangbare onderdelen tegen de dan actueel geldende lijstprijs ter beschikking te kunnen stellen. Elke terugzending van gereclameerde goederen dient door voor het terugzenden aan de firma te worden aangekondigd. Zonder aankondiging vooraf kunnen de opgestuurde goederen door de firma niet worden aangenomen en verwerkt. De klant draagt de verzendkosten.

7. Beperking van de aansprakelijkheid
Er zijn toepassingsinstructies en waarschuwingsmeldingen bij de producten gevoegd, die strikt in acht genomen dienen te worden. Indien er schade aan de goederen of schade aan derden ontstaat, omdat de instructies niet in acht zijn genomen, is de firma niet aansprakelijk. Hetzelfde geldt voor het geval, waarin de producten niet gebruikt zijn voor het doel, waarvoor ze volgens de productinformatie voor bestemd zijn.

8. Betalingsachterstand
Conform § 286 lid 3 BGB (Duits Burgerlijk wetboek) bent u in gebreke na uiterlijk 30 dagen na ontvangst van onze rekening en na de vervaldatum van de genoemde geldvordering. Na ingebrekestelling ontvangt de klant een aanmaning onder berekening van het administratief werk ter hoogte van 10,00 euro, plus de rente wegens te late betaling conform § 288 BGB en met een uiterste termijn van 14 dagen vanaf de datum van de schriftelijke aanmaning. Aan het begin van de ingebrekestelling is Unger niet verplicht om reeds aanwezige volgende bestellingen nog uit te voeren of ingaande verdere bestellingen te verwerken. Indien de schuldenaar niet reageert op de eerste aanmaning, dan schakelt Unger op basis van de betalingsachterstand juridische hulp in en stelt Unger een vordering tot verkrijging van een schriftelijke aanmaning tot betaling conform §§ 688 e.v. van het ZPO (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) of geeft Unger het dossier door aan een incasso-advocaat.

De klant is in dit geval verplicht om naast de oplopende rente de advocatenkosten ter hoogte van 300,00 € evenals de ontstane proces- en vorderingskosten te vergoeden. Het claimen van hogere kosten blijft voorbehouden, omgekeerd blijft het de klant voorbehouden, om aan te tonen, dat er voor Unger concreet lagere kosten zijn ontstaan. Indien een vordering op een klant eenmaal door de advocaat / gerechtelijk gevorderd moest worden, vinden toekomstige leveringen ook na vereffening alleen nog plaats bij vooruitbetaling.

Indien de klant bij debitering het afgeboekte bedrag op onrechtmatige wijze laat zakken, dan draagt hij de totale ontstane kosten voor de banklasten te vermeerderen met administratiekosten ter hoogte van 20,00 euro.

9. Eigendom van de goederen
Alle leveringen vinden plaats onder uitgebreid rekening-courant eigendomsvoorbehoud. Het eigendom gaat pas over naar de koper na vereffening van alle uit de zakelijke relatie resulterende open vorderingen. Indien de waarde van de eigendomsvoorbehoudsgoederen 50% van de open vorderingen overstijgt, geeft de firma het eigendom van de goederen voor het overstijgende deel hiermee reeds vrij. De vrijgave vindt plaats in de volgorde van de goederenlevering, d.w.z. dat de oudste levering als eerste wordt vrijgegeven.

De verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid van de goederen is niet toegestaan en een overeenkomstige toegangspoging door derden dient onmiddellijk aan de firma te worden aangekondigd. De klant heeft in het kader van het gewone handelsverkeer het recht tot doorverkoop van de privégoederen. Evt. hieruit ontstane vorderingen tegen de afnemer gelden voor de veiligheid als overgedragen aan de firma.

Indien de firma eigendomsvoorbehoudsgoederen terugneemt, dan oefent de firma haar voorbehoudsrecht uit en stelt ze een overeenkomstige creditering op. De creditering vindt plaats onder inachtneming van de schade die voor de firma is ontstaan echter slechts tot 75% van de prijs die bij de levering is berekend.

10. Bevoegde rechtbank
Plaats van levering voor alle verrichtingen is, indien hierboven niet anders is vermeld, Wuppertal. Bevoegde rechtbank is uitsluitend Wuppertal.

11. Eigendoms- en auteursrecht
De firma behoudt alle eigendoms- en auteursrechten voor afbeeldingen, tekeningen, elektronische media en overige documentatie. De klanten van de firma hebben het recht, om in het kader van de marketing afbeeldingen te gebruiken, die afkomstig zijn van de firma. De firma behoudt zich voor om te allen tijde het gebruik van afbeeldingen en logo's bij het vormgeven van bijvoorbeeld catalogi of websites te verbieden, met name wanneer deze in onduidelijke of schadelijke samenhang worden gebruikt. Bij het gebruik van beeld- en logomateriaal van de firma alsook bij productnamen, moeten bepaalde regels in acht genomen worden.

Beeldmateriaal en logo's mogen niet zonder overleg met de firma veranderd worden. De speciale CI-regels moeten in acht genomen worden. Bij productnamen moeten beslist de registratie-aanduidingen gebruikt worden. Hiervoor kan een informatieblad aangevraagd worden.

12. Aanvulling voor klanten in het buitenland
Voor onze klanten in het buitenland gelden de volgende aanvullingen- wijzigingen: De bestelling van de klant is reeds voor de bevestiging binnen een termijn van 4 weken onherroepelijk. De kosten van een evt. buitengerechtelijk of gerechtelijk proces (advocaten/ proceskosten) worden samen tussen de partijen naar verhouding van het verliezen en het overwinnen verdeeld. Het Duitse recht geldt met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake de internationale koopovereenkomsten van 11-04-1980 (VN). De contracttaal is Duits en Engels.

Voor verdere vragen over verzending, retouren en afhandeling kunt u contact met ons opnemen via ungereurope@ungerglobal.com.