Algemene handelsvoorwaarden van Unger Germany GmbH

§ 1 Toepassingsgebied, vorm

(1) Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVB) gelden voor al onze zakelijke relaties met onze klanten ("kopers"). De AVB zijn alleen van toepassing als de koper een ondernemer (§ 14 BGB, Duits Burgerlijk Wetboek), een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is.

(2) De AVB zijn met name van toepassing op contracten voor de verkoop en/of levering van roerende goederen ("goederen"), ongeacht of wij de goederen zelf produceren of van leveranciers kopen (§ 433, § 650 BGB). Tenzij anders overeengekomen, zijn de AVB in de overeengekomen meest actuele versie als raamovereenkomst ook voor soortgelijke toekomstige contracten van toepassing, zonder dat we er in elk afzonderlijk geval opnieuw op moeten wijzen.

(3) Onze AVB zijn uitsluitend van toepassing. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de koper worden alleen onderdeel van het contract, als en voor zover wij uitdrukkelijk met de geldigheid ervan hebben ingestemd. Deze toestemmingsvereiste is in elk geval van toepassing, bijvoorbeeld ook als we met kennis van de AVB van de koper de levering aan hem zonder voorbehoud uitvoeren.

(4) In individuele gevallen gemaakte, aparte afspraken met de koper (inclusief bijkomende afspraken, aanvullingen en wijzigingen) hebben altijd voorrang op deze AVB. Behoudens tegenbewijs is een schriftelijke overeenkomst of onze schriftelijke bevestiging beslissend voor de inhoud van dergelijke overeenkomsten (tekstvorm voldoet (bijv. e-mail, fax)).

(5) Juridisch relevante verklaringen en kennisgevingen van de koper met betrekking tot het contract (bijv. vaststellen van termijnen, melding van gebreken, opzeggen of vermindering) dienen schriftelijk te worden ingediend, d.w.z. in schrift- of tekstvorm (bijv. brief, e-mail, fax). Wettelijke formaliteiten en verder bewijs, met name in geval van twijfel over de legitimiteit van de aangever, blijven onaangetast.

(6) Verwijzingen naar de geldende wettelijke voorschriften zijn slechts ter verduidelijking. Ook zonder een dergelijke verduidelijking zijn bijgevolg de wettelijke bepalingen van toepassing, tenzij ze in deze AVB rechtstreeks of uitdrukkelijk worden gewijzigd of uitgesloten.

§ 2 Totstandkoming van de overeenkomst

(1) De koper zal Unger direct op de hoogte brengen van elke wijziging van zijn gegevens, waaronder ook elke wijziging/verwijdering van de registratie bij de handelskamer zoals die is gedocumenteerd bij het begin van de handelsbetrekking.

(2) Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Dit geldt ook als we de koper catalogi, technische documentatie (bijv. tekeningen, plannen, berekeningen, calculaties, verwijzingen naar DIN-normen), andere productbeschrijvingen of documenten – ook in elektronische vorm – hebben verstrekt, waarin we eigendomsrechten en auteursrechten hebben voorbehouden.

(3) De bestelling van de goederen door de koper geldt als een bindend contractaanbod. Tenzij in de bestelling anders vermeld, hebben wij het recht om dit contractaanbod binnen 4 weken na ontvangst te accepteren.

(4) De acceptatie kan ofwel schriftelijk (bijv. door een orderbevestiging) of door het leveren van de goederen aan de koper worden aangegeven.

(5) De koper is verplicht om binnen 5 werkdagen te controleren of de bestelgegevens, voorwaarden en leveringstermijnen van de bevestiging volledig en juist zijn en om eventuele klachten schriftelijk aan te geven, anders gelden de gegevens als in overeenstemming met het contract.

§ 3 Leveringstermijn en vertraging in levering

(1) De leveringstermijn wordt individueel overeengekomen of door ons bij het accepteren van de bestelling aangegeven.

(2) Als we niet in staat zijn om de bindende leveringstermijnen na te komen om redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn (prestatie niet beschikbaar), dan zullen we de koper hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en tegelijkertijd de te verwachten nieuwe leveringstermijn aangeven. Als niet beschikbare prestatie geldt in dit geval met name de te late zelfbevoorrading van onze leverancier, als we een congruente dekkingstransactie hebben gesloten, ons noch onze leverancier schuld treft of dat wij in het individuele geval niet verplicht zijn om de goederen te kopen.

(3) Het moment waarop vertraging in onze levering begint, wordt bepaald door de wettelijke bepalingen. In elk geval is echter een herinnering door de koper vereist.

(4) De rechten van de koper overeenkomstig § 8 van deze AVB en onze wettelijke rechten, met name als de verplichting tot uitvoering is uitgesloten (bijv. vanwege de onmogelijkheid of onredelijkheid van de prestatie en/of uitvoering achteraf), blijven onaangetast.

§ 4 Levering, risico-overdracht, acceptatie, vertraging in acceptatie

(1) De levering geschiedt af magazijn, tevens de plaats van uitvoering voor de levering en een eventuele uitvoering achteraf. Op verzoek en op kosten van de koper worden de goederen naar een andere bestemming verzonden (verzendingskoop). Voor zover niet anders overeengekomen, hebben we het recht om de verzendwijze (met name transportbedrijf, verzendroute, verpakking) zelf te bepalen. Unger heeft het recht de bestelling in deelleveringen te verzenden.

(2) Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de goederen gaat uiterlijk op het moment van overdracht van de goederen over op de koper. Bij verzendingskoop gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de goederen, evenals het risico op vertragingen echter al over zodra de goederen worden afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins verantwoordelijk is voor de verzending. Eventuele claims van Unger jegens deze persoon of instelling bij beschadiging of verlies van de goederen worden door Unger aan de koper overgedragen. Unger zal de klant ondersteunen bij de afwikkeling van de schade.

(3) Indien de koper met de afname in gebreke blijft, niet meewerkt of indien onze levering door andere redenen waarvoor de koper verantwoordelijk is wordt vertraagd, hebben wij het recht om een vergoeding te eisen voor de schade die dit oplevert, inclusief extra kosten (bijv. opslagkosten). Wij kunnen hiervoor ook een forfaitaire vergoeding berekenen van 10 EUR per kalenderdag, beginnend met de leveringstermijn of – bij het ontbreken ervan – met de melding dat de goederen klaar zijn voor verzending. In geval van een hogere schade als gevolg van de vertraging wordt dit bedrag verrekend. Bovendien hebben wij het recht de wettelijke forfaitaire vergoeding, zoals genoemd in § 288 lid 5 BGB (40 EUR) te berekenen die echter dient te worden verrekend met eventuele gerechtskosten.

(4) Het aantonen van een hogere schade en onze wettelijke claims (met name vergoeding voor extra kosten, redelijke vergoeding, opzeggen) blijven onaangetast; de vergoeding dient echter met verdere geldvorderingen te worden verrekend. Het blijft de koper toegestaan om aan te tonen dat wij geen schade of slechts aanzienlijk minder schade hebben geleden dan het bovengenoemde forfaitaire bedrag.

(5) Bij levering van goederen op pallets maken wij gebruik van het ruilsysteem van BONNER PALETTENTAUSCH. Wij gebruiken daarom onze eigen europallets en hebben ons ten opzichte van de expediteur/vrachtvervoerder verplicht bij aflevering van goederen op pallets op de losplaats evenveel, soortgelijke lege europallets weer mee te geven. Dit geldt echter met betrekking tot leveringen in het buitenland uitsluitend voor landen waar het Europese ruilsysteem voor europallets bestaat. Zij verplichten zich daarom bij een dergelijke levering de overeenkomstige europallets aan het leverende bedrijf retour te zenden en aan ons beschikbaar te stellen.

(6) De koper is zelf verantwoordelijk voor de terugname en correcte verwijdering van de industriële accu's die door ons met de verkochte goederen in de handel zijn gebracht.

§ 5 Prijzen en betalingsvoorwaarden

(1) Tenzij in afzonderlijke gevallen anders is overeengekomen, zijn onze op het moment van de contractafsluiting geldende actuele prijzen van toepassing, af magazijn, plus wettelijke omzetbelasting.

(2) Eventuele douanerechten, kosten, belastingen en andere openbare heffingen worden gedragen door de koper. De kosten van een eventuele door de koper gewenste transportverzekering zijn altijd voor rekening van de koper.

(3) De aankoopprijs is verschuldigd en dient te worden betaald binnen 10 dagen na factuurdatum en levering van de goederen. We hebben echter, ook in het kader van een lopende zakelijke relatie, het recht om op elk moment geheel of gedeeltelijk uitsluitend tegen vooruitbetaling te leveren. Nieuwe klanten dienen in principe vooruit te betalen, de levering volgt pas nadat wij de betaling voor afloop van de bevestigde leveringstermijn hebben ontvangen, anders kan Unger de bestelling annuleren.

(4) Met het verstrijken van bovengenoemde betalingstermijn is de koper in verzuim. Over de aankoopprijs wordt tijdens de periode van verzuim een rente berekend volgens de wettelijk geldende verzuimrente. Wij houden ons het recht voor om een verdere verzuimschade te claimen. Ten aanzien van handelaren blijft ons recht op commerciële vervaldagrente (§ 353 van het Duitse Wetboek van Koophandel, HGB) onaangetast.

(5) De koper heeft alleen recht op verrekening of retentierechten voor zover zijn vordering wettelijk vastgesteld of onbetwist is. In geval van leveringsgebreken blijven de tegenrechten van de koper, met name overeenkomstig § 7 lid 6 tweede volzin van deze AVB van toepassing.

(6) Blijkt na het sluiten van het contract (bijv. door een aanvraag tot het openen van een insolventieprocedure) dat onze claim op de koopprijs in gevaar wordt gebracht door het onvermogen van de koper om aan zijn verplichtingen te voldoen, dan hebben wij, volgens de wettelijke voorschriften die gelden in geval van het weigeren om prestaties uit te voeren, en indien nodig na het stellen van een deadline, het recht om het contract op te zeggen (§ 321 BGB). In het geval van contracten voor de productie van niet-vervangbare goederen (eenmalige productie) kunnen we het opzeggen onmiddellijk aangeven; de wettelijke voorschriften voor de overbodigheid van het stellen van termijnen blijven ongewijzigd.

§ 6 Eigendomsvoorbehoud

(1) Totdat al onze huidige en toekomstige vorderingen voortkomend uit het koopcontract en een lopende zakelijke relatie (gegarandeerde vorderingen) volledig zijn betaald, behouden we ons het eigendom voor van de verkochte goederen.

(2) De goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet aan derden worden verpand of volledig als onderpand worden overgedragen, voordat de gegarandeerde vorderingen volledig zijn betaald. De koper dient ons er onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte te stellen als een aanvraag wordt ingediend om een insolventieprocedure te openen of als derden (bijv. door beslaglegging) toegang krijgen tot de goederen die aan ons toebehoren.

(3) Gedraagt de koper zich in strijd met het contract, met name door de aankoopprijs niet te betalen, dan hebben wij, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, het recht om het contract op te zeggen en/of op basis van het eigendomsvoorbehoud de goederen op te eisen. Het verzoek tot overdracht omvat geen verklaring van herroeping; we zijn veeleer gerechtigd om alleen de goederen op te eisen en ons recht om uit het contract terug te treden voor te behouden. Betaalt de koper de verschuldigde aankoopprijs niet, dan kunnen wij deze rechten alleen doen gelden als wij de koper eerder zonder succes een redelijke betalingstermijn hebben voorgesteld of als een dergelijke termijn in overeenstemming met de wettelijke bepalingen overbodig is.

(4) De koper heeft het recht om, tot het moment van herroeping in overeenstemming met het onder (c) bepaalde, de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen en/of te bewerken. In dat geval zijn tevens de volgende bepalingen van toepassing.

(a) Het eigendomsvoorbehoud geldt voor producten die het resultaat zijn van het bewerken, vermengen of combineren van onze goederen voor hun volledige waarde, waarbij wij als fabrikant gelden. Blijft bij het bewerken, vermengen of combineren met goederen van derden hun eigendomsrecht bestaan, dan verwerven wij het mede-eigendom in verhouding van de factuurwaarden van de bewerkte, gemengde of gecombineerde goederen. Voor het overige geldt voor het resulterende product hetzelfde als voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.

(b) De vorderingen op derden, die voortvloeien uit de doorverkoop van de goederen of het product aan derden worden door de koper nu al in hun geheel of ter waarde van ons eventuele mede-aandeel in overeenstemming met de vorige paragraaf als onderpand aan ons overgedragen. Wij aanvaarden de overdracht. De in § 6 lid 2 van deze AVB genoemde verplichtingen van de koper zijn ook van toepassing op de overgedragen vorderingen.

(c) De koper blijft naast ons bevoegd om de vordering te innen. Wij verplichten ons de vordering niet te innen zolang de koper zijn betalingsverplichtingen jegens ons nakomt, hij zonder problemen presteert en wij het eigendomsvoorbehoud niet door het toepassen van een recht in overeenstemming met § 6 lid 3 van deze AVB uitoefenen. Is dit echter het geval, dan kunnen we de koper vragen om aan ons de toegewezen vorderingen en hun debiteuren kenbaar te maken, alle benodigde informatie voor het innen te verstrekken, de bijbehorende documenten te overhandigen en de debiteuren (derden) op de hoogte te brengen. Daarnaast hebben wij in dit geval ook het recht om de bevoegdheid van de koper om de goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen te verkopen en te bewerken, in te trekken.

(d) Komt de realiseerbare waarde van het onderpand van onze vorderingen boven de 10%, dan zullen we, op verzoek van de koper, onderpanden naar onze keuze vrijgeven.

§ 7 Garantieclaims van de koper

(1) Ten aanzien van de rechten van de koper bij materiële en juridische gebreken (inclusief onjuiste en minderlevering, alsook ondeskundige montage of gebrekkige montagehandleiding) gelden de wettelijke bepalingen, tenzij hieronder anders is bepaald. In alle gevallen blijven de wettelijke uitzonderingsbepalingen bij definitieve levering van de onbewerkte goederen aan een consument onaangetast, ook als deze ze verder heeft verwerkt (recht van verhaal van de eindverkoper, overeenkomstig § 478 BGB). Vorderingen, voortkomend uit het recht van verhaal van de eindverkoper zijn uitgesloten als de defecte goederen die door de koper of een andere ondernemer zijn gekocht, verder zijn verwerkt, bijv. door inbouw in een ander product.

(2) De basis van onze aansprakelijkheid voor gebreken is, boven alles, de overeenkomst die is gesloten over de kwaliteit van de goederen. Als overeenkomst over de kwaliteit van de goederen gelden alle productbeschrijvingen en fabrieksvoorschriften die deel uitmaken van het individuele contract of die door ons (met name in catalogi of op onze website) ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst openbaar zijn gemaakt.

(3) Is de kwaliteit niet overeengekomen, dan dient volgens de wettelijke regeling beoordeeld te worden of er sprake is van een defect of niet (§ 434 lid 1 tweede en derde volzin BGB). Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor openbare verklaringen van de fabrikant of andere derde partijen (bijv. reclame-uitingen) die voor de koper de doorslag gaven om tot koop over te gaan en waarop hij ons niet heeft gewezen.

(4) Wij zijn in principe niet aansprakelijk voor gebreken waarvan de koper ten tijde van de totstandkoming van het contract op de hoogte is of die hij door grove nalatigheid niet kent (§ 442 BGB). De vorderingen van de koper voor gebreken veronderstellen daarnaast dat hij zijn wettelijke controle- en meldingsverplichtingen (§ 377, § 381 HGB) is nagekomen. Wordt bij de levering, de controle of op een later tijdstip een defect geconstateerd, dan dienen wij daar onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte te worden gebracht. In elk geval dienen zichtbare gebreken binnen 10 werkdagen na levering schriftelijk te worden gemeld en de tijdens de controle niet zichtbare gebreken binnen dezelfde periode na ontdekking. Indien bij levering schade ontstaat die de koper zonder meer bij acceptatie van de goederen kan herkennen, dan zal hij deze schade direct vermelden op de vrachtbrief resp. het vervoersdocument en door de vervoerder laten tekenen, zodat Unger een schade-eis in kan dienen tegen de expediteur/vrachtvervoerder. Wordt door de koper niet naar behoren op defecten gecontroleerd en/of worden deze niet correct door hem gemeld, dan is onze aansprakelijkheid voor defecten, die niet of niet tijdig of niet correct worden gemeld, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, uitgesloten.

(5) Is het geleverde product defect, dan kunnen we er eerst voor kiezen om een aanvullende prestatie te leveren, door het defect te verhelpen (herstel) of door een product te leveren dat vrij is van gebreken (vervanging). Ons recht om aanvullende prestaties onder de wettelijke voorwaarden te weigeren blijft onaangetast.

(6) Wij hebben het recht om de verschuldigde aanvullende prestatie afhankelijk te maken van het feit of de koper de verschuldigde aankoopprijs betaalt. De koper heeft echter het recht om een redelijk deel van de aankoopprijs in verband met het defect achter te houden.

(7) Van elke retourzending van goederen die als gebrekkig zijn beoordeeld dient Unger vooraf in kennis te worden gesteld. Zonder voorafgaande aankondiging verzonden goederen kunnen door Unger niet worden aangenomen en bewerkt. De verzendkosten zijn voor rekening van de koper. De koper dient ons de tijd en gelegenheid te geven die nodig zijn om de aanvullende prestatie te verrichten, met name om de afgekeurde goederen voor inspectiedoeleinden over te dragen. In het geval van een vervangende levering dient de koper het defecte product in overeenstemming met de wettelijke bepalingen aan ons te retourneren. De aanvullende prestatie omvat noch het verwijderen van het defecte product, noch de herinstallatie, als we oorspronkelijk niet tot installeren verplicht waren.

(8) De kosten die nodig zijn voor het controleren en de aanvullende prestaties, met name transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, alsook eventuele uitbouw- en installatiekosten worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen door ons gedragen of vergoed op het moment dat er daadwerkelijk sprake is van een defect. Anderzijds kunnen wij van de koper verlangen dat hij de kosten vergoedt die voortvloeien uit het onterechte verzoek om het defect te verhelpen (met name inspectie- en transportkosten), tenzij het defect niet voor de koper herkenbaar was.

(9) In dringende gevallen, bijv. als de operationele veiligheid in gevaar komt of om onevenredige schade te voorkomen, heeft de koper het recht om het defect zelf te verhelpen en van ons vergoeding te vragen voor de objectief noodzakelijke kosten die hierdoor ontstaan. Van een dergelijke eigen uitvoering dienen wij onmiddellijk, indien mogelijk vooraf, op de hoogte te worden gebracht. Het recht om zelf herstel uit te voeren geldt niet als wij gerechtigd zouden zijn om een overeenkomstige aanvullende prestatie volgens de wettelijke voorschriften te weigeren.

(10) Als de aanvullende uitvoering is mislukt of een door de koper in te stellen redelijke termijn voor de aanvullende uitvoering zonder resultaat is verlopen of volgens de wettelijke bepalingen overbodig is, kan de koper het contract herroepen of de koopprijs verlagen. Als het gebrek te verwaarlozen is, bestaat er echter geen herroepingsrecht. Bij verlaging van de koopprijs of herroeping van het koopcontract ontvangt de koper een tegoed, mits hij geen bezwaar maakt. Indien hij bezwaar maakt, wordt het desbetreffende bedrag aan hem uitbetaald. Unger behoudt zich het recht voor om het te verrekenen met eigen vorderingen. 

(11) Aanspraken van de koper op vergoeding of terugbetaling van uitgaven die tevergeefs zijn gedaan, gelden ook bij defecten alleen in overeenstemming met § 8 van deze AVB en zijn voor de rest uitgesloten.

(12) Ongeacht de garantie staat Unger ervoor in dat gebruiksartikelen voor de door ons in de handel gebrachte producten alsmede reserveonderdelen die op technisch redelijke wijze kunnen worden vervangen, gedurende minstens 2 jaar na levering door ons beschikbaar worden gehouden en tegen de dan geldende actuele catalogusprijs kunnen worden besteld. De levering vindt uitsluitend plaats in hoeveelheden die in de handel gebruikelijk zijn.

§ 8 Aansprakelijkheid

(1) De producten worden doorgaans geleverd met gebruiksinstructies en waarschuwingen die strikt dienen te worden nageleefd. Indien als gevolg van veronachtzaming van deze gebruiksinstructies en waarschuwingen schade aan de goederen of aan derden ontstaat is Unger hiervoor niet aansprakelijk. Hetzelfde geldt indien de producten niet worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze volgens de productinformatie zijn bestemd.

(2) Tenzij in deze AVB, inclusief de hierna volgende bepalingen anders staat vermeld, zijn wij in geval van schending van contractuele en niet-contractuele verplichtingen aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

(3) Wij zijn in het kader van schuldaansprakelijkheid aansprakelijk voor schade – ongeacht de wettelijke basis – in geval van opzet en grove nalatigheid. Bij eenvoudige nalatigheid zijn wij, behoudens wettelijke beperkingen van de aansprakelijkheid (bijv. voor zorgvuldigheid in eigen zaken, verwaarloosbare niet-nakoming van plichten) alleen aansprakelijk

a) voor letselschade met de dood tot gevolg, voor lichamelijke schade of gezondheidsschade;

b) voor schade door schending van een essentiële contractuele verplichting (een verplichting dus die er op de eerste plaats voor zorgt dat het contract op de juiste manier wordt uitgevoerd en waarvan de contractpartner mag verwachten en op kan vertrouwen dat hij wordt nageleefd); in dit geval is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot vergoeding van de voorzienbare, typisch optredende schade.

(4) De aansprakelijkheidsbeperkingen, zoals deze voortvloeien uit § 8 lid 3 van deze AVB gelden ook jegens derden, alsmede bij plichtsverzuim door of ten gunste van personen voor wier schuld wij volgens wettelijke voorschriften verantwoordelijk zijn. Ze zijn niet van toepassing voor zover we kwaadwillig een defect hebben verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de goederen hebben overgenomen en voor vorderingen van de koper volgens de Duitse Wet op de productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz).

(5) Vanwege een plichtsverzuim dat niet uit een gebrek bestaat, kan de koper zich alleen terugtrekken of het contract opzeggen als wij voor dat plichtsverzuim aansprakelijk zijn. Een onbeperkt recht van opzeggen door de koper (met name in overeenstemming met § 650, § 648 BGB) wordt uitgesloten.

§ 9 Verjaring

(1) In afwijking van § 438 lid 1 nr. 3 BGB is de algemene verjaringstermijn voor claims die voortvloeien uit materiële en juridische gebreken één jaar na levering.

(2) Andere wettelijke bijzondere voorschriften betreffende verjaringstermijnen blijven onverlet (met name § 438 lid 1 nr. 1, lid 3, § 445b BGB).

(3) Unger is echter niet aansprakelijk voor normale slijtage van delen die aan slijtage onderhevig zijn.

(4) Bovengenoemde verjaringstermijnen van het verkooprecht gelden ook voor contractuele en niet-contractuele vorderingen tot schadevergoeding door de koper, die berusten op een defect aan de goederen, tenzij de toepassing van de reguliere wettelijke verjaring (§ 195, § 199 BGB) in individuele gevallen tot een kortere verjaringstermijn zou leiden. Vorderingen tot schadevergoeding door de koper overeenkomstig § 8 lid 3 eerste en tweede (a) volzin van deze AVB, alsook de vorderingen die vallen onder de Duitse Wet op de productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz) verjaren echter uitsluitend volgens de wettelijke verjaringstermijnen.

§ 10 Reclamematerialen en doorverkoop

(1) Unger behoudt zich het eigendoms- en auteursrecht voor op afbeeldingen, tekeningen, elektronische media en overige documenten ("materialen"). De kopers hebben het recht in het kader van marketing voor de doorverkoop materialen te gebruiken die afkomstig zijn van Unger en waarvoor Unger de desbetreffende klant toestemming heeft gegeven. Unger behoudt zich te allen tijde het recht voor om het gebruik van materialen bij de vormgeving van bijv. catalogi of websites te verbieden, indien deze worden gebruikt in een context die verkeerd kan worden begrepen of schadelijk kan zijn. De materialen mogen niet zonder overleg met Unger worden gewijzigd. 

(2) Bij productnamen dienen de registratiekenmerken altijd te worden gebruikt.

§ 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

(1) Voor deze AVB en de contractuele relatie tussen ons en de koper geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitzondering van zijn conflictregels en het Weens Koopverdrag.

(2) Indien de koper koopman is in de zin van het Duitse handelswetboek (Handelsgesetzbuch), een publiekrechtelijke rechtspersoon of een speciaal publiekrechtelijk fonds, dan geldt als bevoegde, ook internationale rechtbank voor alle ontstane geschillen die direct of indirect voortkomen uit de contractuele verhouding onze vestigingsplaats Solingen, Duitsland. Hetzelfde geldt indien de koper ondernemer is in de zin van § 14 BGB. We hebben echter ook het recht om een procedure aan te spannen bij de rechtbank die verantwoordelijk is voor de plaats waar de koper is gevestigd.

 

Versie: januari 2023

Voor verdere vragen over verzending, retouren en afhandeling kunt u contact met ons opnemen via ungereurope@ungerglobal.com.