Privacyverklaring van Unger Germany GmbH

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een overzicht wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitgebreide informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in de onder deze tekst vermelde privacyverklaring.

Gegevensregistratie op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. U kunt diens contactgegevens vinden in het gedeelte met juridische informatie van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u deze aan ons doorgeeft. Het kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die u in een contactformulier invult.

Ander gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van sitebezoek). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u op deze website terecht komt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website probleemloos beschikbaar is. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft bovendien het recht te vragen om de rectificatie of wissing van deze gegevens te eisen. Voor deze en andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het in het gedeelte met juridische informatie vermelde adres. Verder heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U heeft ook het recht onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Details hierover vindt u in de privacyverklaring onder ‘Recht op beperking van de verwerking’.

Analyse-tools en tools van externe providers

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u herleidbaar.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie over deze tools en uw mogelijkheden om in beroep te gaan, vindt u in de volgende privacyverklaring.

2. Hosting

Externe hosting

Deze website wordt gehost bij een externe dienstverlener (hoster). Persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden op de servers van de host opgeslagen. Dit kunnen IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitebezoeken en andere gegevens zijn die via een website worden gegenereerd.

Er wordt gebruik gemaakt van de hoster voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van onze potentiële en bestaande klanten (art. 6, lid 1, sub b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online-aanbod door een professionele provider. (art. 6, lid 1, sub f AVG).

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om aan zijn verplichtingen te voldoen en om onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

Sluiting van een overeenkomst over verwerking

Om de verwerking in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming te garanderen, hebben wij met onze hoster een overeenkomst over verwerking gesloten.

3. Algemene en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze sites nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en conform deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waar wij ze voor gebruiken. Deze legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. in geval van communicatie per e-mail) kwetsbaarheden in de beveiliging kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Verwijzing naar de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Unger Germany GmbH
Piepersberg 44
D-42653 Solingen
Duitsland

Telefoon: + 49 (0) 212 / 22 07 – 260
E-mail: ungereurope@ungerglobal.com

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen enz.) beslist.

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Tobias Erdmann
Sicdata Unternehmensberatung
Heiligenstock 34d
42697 Solingen
Germany

Telefon: 0212 / 73 87 24 - 0
E-mail: erdmann@sicdata.de

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een eerder gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor is een informele kennisgeving per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking werd uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht van bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (art. 21 AVG)

WANNEER DE GEGEVENSVERWERKING OP BASIS VAN ART. 6 LID 1 SUB E OF F AVG PLAATSVINDT, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE BETREFFENDE RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING IS TE VINDEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING. WANNEER U BEZWAAR AANTEKENT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DE VERWERKING DIENT VOOR DE VASTSTELLING, DE UITOEFENING OF DE VERDEDIGING VAN EEN RECHT IN RECHTE (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 1 AVG).

WANNEER PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING WORDEN VERWERKT, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING, MET INBEGRIP VAN PROFILERING IN ZOVERRE DIT BETREKKING HEEFT OP DERGELIJKE DIRECT MARKETING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 2 AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schendingen van de AVG hebben de betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij/zij gewoonlijk verblijft, zijn/haar werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan. Het recht om een klacht in te dienen laat andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte onverlet.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om gegevens die wij met uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken aan u of aan een derde partij in een gangbare, machineleesbare vorm over te dragen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke eist, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of  TLS-codering

Deze site gebruikt om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of aanvragen die u aan ons als exploitant van de site stuurt, SSL- of. TLS-codering. Een versleutelde verbinding is te herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van ‘http://’ in ‘https://’ en aan het slot-symbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden meegelezen.

Informatie, wissing of rectificatie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger van de gegevens en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie of wissing van deze gegevens. Voor deze en andere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het in het gedeelte met juridische informatie vermelde adres.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het gedeelte met juridische informatie vermeld. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

 • Wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Gedurende de controle heeft u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
 • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze heeft/had plaatsgevonden, kunt u eisen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in plaats van deze te wissen.
 • Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de uitoefening, verdediging of het instellen van een rechtsvordering, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in plaats van ze te wissen.
 • Indien u bezwaar heeft gemaakt conform art. 21 lid 1 AVG, moet een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en onze belangen. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen zwaarder wegen, heeft u het recht te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Wanneer u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen, met uitzondering van de opslag ervan, deze gegevens slechts worden verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europees Unie of voor een lidstaat.

Bezwaar tegen reclame e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de verplichting tot verstrekking van juridische informatie gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagd reclame- en informatiemateriaal. De exploitanten van de sites behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclamemateriaal, zoals door spam e-mails.

4. Gegevensregistratie op deze website

Cookies

Internetsites gebruiken deels zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies maken ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.

De meeste van de cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde ‘sessiecookies’. Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer cookies worden geplaatst en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, het accepteren van cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies activeert wanneer de browser wordt gesloten. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor het leveren van bepaalde door u gevraagde functies (bijv. winkelmandje-functie) worden opgeslagen op basis van art. 6, lid 1, sub f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend op basis van artikel 6, lid 1, sub a AVG uitgevoerd; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

In zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring apart behandeld.

Server-logbestanden

De provider van de sites verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

 • browsertype en browserversie
 • gebruikt besturingssysteem
 • referrer-URL
 • hostnaam van de bezoekende computer
 • tijd van de serveraanvraag
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, sub f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website; hiervoor moeten de serverlogbestanden worden vastgelegd.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier een aanvraag toestuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier met inbegrip van de door u verstrekte contactgegevens voor de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6, lid 1, sub b AVG, in zoverre uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6, lid 1, sub f AVG) of op uw toestemming (art. 5, lid 1, sub a AVG)

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u om wissing verzoekt, uw toestemming voor de opslag herroept of het doel van de opslag van gegevens niet meer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) voor de verwerking van uw verzoek bij ons opgeslagen en verwerkt. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6, lid 1, sub b AVG, in zoverre uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6, lid 1, sub a AVG) en/of op onze legitieme belangen (art. 6, lid 1, sub f AVG), aangezien wij een legitiem belang hebben bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen.

De door u aan ons per contactaanvraag verstuurde gegevens blijven bij ons totdat u om wissing verzoekt, uw toestemming voor de opslag herroept of het doel van de opslag van gegevens niet meer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - met name de wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet.

HubSpot

Wij maken gebruik van de diensten van de softwarefabrikant HubSpot. Leverancier is Hubspot Inc. 25 Street, Cambridge, MA 02141 USA.

Hubspot stelt ons onder andere in staat om bestaande en potentiële klanten te beheren, evenals klantencontacten. Met behulp van Hubspot zijn wij in staat om klantinteracties via e-mail, sociale media of telefoon over verschillende kanalen te registreren, te sorteren en te analyseren. De op deze manier verzamelde persoonsgegevens kunnen worden geanalyseerd en gebruikt voor communicatie met de potentiële klant of voor marketingactiviteiten (bijv. nieuwsbriefmailings). Met Hubspot zijn wij ook in staat het gebruikersgedrag van onze contacten op onze website te registreren en te analyseren.

Daarbij kunnen bijvoorbeeld de volgende persoonsgegevens worden verzameld:

 • Geografische positie
 • Type browser
 • Navigatie-informatie
 • Verwijzings-URL
 • Prestatiegegevens
 • Informatie over hoe vaak de pagina wordt bezocht
 • Inloggegevens voor de HubSpot-abonnementsdienst
 • Bestanden, die ter plaatse worden weergegeven
 • Domeinnamen
 • Bekeken pagina's
 • Geaggregeerd gebruik
 • Versie van het besturingssysteem
 • Internetdienstverlener
 • IP-adres
 • Apparaatidentificatie
 • Duur van het bezoek
 • Besturingssysteem
 • Toegangstijden
 • Clickstreamgegevens
 • Apparaatmodel en -versie

Het gebruik van Hubspot is gebaseerd op art. 6 lid 1, sub f AVG. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang bij een zo efficiënt mogelijk klantenbeheer en een zo efficiënt mogelijke klantencommunicatie. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend op basis van artikel 6, lid 1, sub a AVG uitgevoerd; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

De verzamelde informatie en de inhoud van onze website worden opgeslagen op HubSpot-servers in de EU. Wij gebruiken HubSpot om het gebruik van onze website te analyseren. Zo kunnen wij onze website voortdurend optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. Wij gebruiken de informatie ook om te bepalen welke diensten van ons bedrijf interessant zijn voor klanten en abonnees van de nieuwsbrief en om contact met hen op te nemen voor reclamedoeleinden. Daarnaast gebruiken wij de analyse om onze website voor u te optimaliseren.

Wij gebruiken uw IP-adres echter alleen in een verkorte versie. Dat houdt in dat het IP-adres van de gebruiker wordt ingekort door HubSport binnen lidstaten van de Europese Unie of andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van HubSpot in de VS gestuurd en daar ingekort.

De cookies hebben een gebruikelijke bestaansduur van 13 maanden. Bovendien verwijderen wij de via HubSpot verzamelde persoonsgegevens zodra het doel waarvoor deze zijn verzameld is bereikt, tenzij deze verwijdering in strijd is met wettelijke bewaartermijnen.

Voor details verwijzen wij u naar het privacybeleid van Hubspot: https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://www.hubspot.com/data-privacy/privacy-shield.

Online enquêtes met SurveyMonkey

Voor het uitvoeren van online enquêtes maken wij gebruik van de diensten van SurveyMonkey Europe UC, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin, Ierland.

Bij vrijwillige deelname aan deze enquête, verzamelt SurveyMonkey informatie over het apparaat en de toepassing die u gebruikt om de enquête in te vullen. Dit omvat het IP-adres, de versie van uw besturingssysteem, het type apparaat en systeem- en prestatiegegevens en het browsertype. Als u de enquête via een mobiel apparaat invult, verzamelt SurveyMonkey ook de UUID van het apparaat. SurveyMonkey maakt ook gebruik van trackingdiensten van derden, die op hun beurt cookies en page-tags (ook bekend als web-beacons) gebruiken om gebruiksgegevens en gebruikersstatistieken te verzamelen. Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die door SurveyMonkey worden verzameld.

U kunt de installatie van cookies voorkomen door aanwezige cookies te wissen en de opslag van cookies uit te schakelen in de instellingen van uw webbrowser. Wij wijzen u erop dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.

Deelname geschiedt op vrijwillige basis en de respondenten verklaren daarmee in te stemmen met de verwerking van hun persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub a), AVG. De gegevens worden opgeslagen voor de duur van de enquête en de analyse.

De door u in het formulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u om wissing verzoekt, uw toestemming voor de opslag herroept of het doel van de opslag van gegevens niet meer van toepassing is. Na afloop van de analyse van een enquête verwijderen wij de enquêtegegevens uit SurveyMonkey. Binnen 90 dagen worden de gegevens dan ook permanent uit het systeem van SurveyMonkey verwijderd.

SurveyMonkey Europe UC is een dochteronderneming van het in de VS gevestigde SurveyMonkey Inc. Het is niet uitgesloten dat uw door SurveyMonkey verzamelde gegevens ook worden doorgestuurd naar de Verenigde Staten.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van SurveyMonkey op: https://nl.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/.

Registratieformulier voor producttesters

Op onze website heeft u de mogelijkheid om u via een formulier aan te melden als producttester. Uw gegevens uit het aanvraagformulier worden door ons opgeslagen voor het verstrekken van informatie over actuele producten, het verzenden van producten en het versturen van productbeoordelingsaanvragen.

Wij verzamelen uw naam, voornaam, geslacht, bedrijf, adres, e-mailadres, telefoonnummer en werkervaring wanneer u zich via ons registratieformulier registreert.

Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van de in het registratieformulier ingevoerde gegevens vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1 sub a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Hiervoor is een informele kennisgeving per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen die tot de intrekking werd uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

De door u in het registratieformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u om wissing verzoekt, uw toestemming voor de opslag herroept of het doel van de opslag van gegevens niet meer van toepassing is. Dwingende wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onverlet.

Productregistratieformulier

Indien u uw product via het productregistratieformulier bij ons registreert, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, door ons opgeslagen om u te informeren over specifieke productupdates en om u een geschenk te sturen en indien nodig door te geven aan onze vakhandelaren. Als u ervoor heeft gekozen een geschenk te ontvangen, geven wij uw gegevens door aan büromatic GmbH & Co. KG, Gruitener Str. 202, 42327 Wuppertal, met het oog op de verzending van de geschenken. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van de in het registratieformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1 sub a AVG). U kunt deze toestemming intrekken met werking voor de toekomst. Hiervoor is een informele kennisgeving per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen die tot de intrekking werd uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

De door u in het productregistratieformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u om wissing verzoekt, uw toestemming voor de opslag herroept of het doel van de opslag van gegevens niet meer van toepassing is. Dwingende wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onverlet.

Registratie op deze website

U kunt zich op deze website registreren om gebruik te maken van extra functies op de site. Wij gebruiken de daartoe ingevoerde gegevens uitsluitend voor het gebruik van het desbetreffende aanbod of dienst waarvoor u zich heeft ingeschreven. De bij de inschrijving gevraagde verplichte gegevens moeten volledig worden verstrekt. Anders zullen wij de registratie weigeren.

Bij belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of bij technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres om u op deze manier te informeren.

De bij de registratie ingevoerde gegevens worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de door de registratie tot stand gebrachte gebruikersrelatie en, indien nodig, voor het sluiten van verdere overeenkomsten (art. 6 lid 1 sub b AVG).

De tijdens de registratie verzamelde gegevens worden door ons bewaard zolang u op deze website geregistreerd bent en worden daarna gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

Evenementenmanagement 'Virtual Demo Days'

Registreren / aanmelden

HubSpot

U kunt zich voor het evenementenmanagement 'Virtual Demo Days' via een formulier op deze website aanmelden en voor deelname aan het online-evenement registreren.

Voor het evenementenmanagement en het aanmeldingsformulier maken wij gebruik van de marketingdiensten van de provider HubSpot Inc. 25 Street, Cambridge, MA 02141 VS ('HubSpot').

Voor de afhandeling van de evenementen en de verdere processen (bijv. aan- en afmeldingen, correspondentie ter voorbereiding op en follow-up van het evenement) verzamelen en verwerken wij uitsluitend gegevens die nodig zijn voor uw aanmelding:

 • voor- en achternaam;
 • adres, postcode, woonplaats, land;
 • e-mailadres;
 • bedrijf;
 • evt. telefoonnummer.

De gegevens worden opgeslagen ten behoeve van de aanmelding, registratie, uitvoering van de overeenkomst en communicatie over onze evenementen. De verwerking van uw gegevens is in overeenstemming met Art. 6, lid 1, sub b, EU-AVG noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst en, indien van toepassing, voor het aangaan van verdere overeenkomsten.

Vóór de verzending van uw aanmelding zal om uw toestemming voor de gegevensverwerking worden gevraagd en zult u op deze verklaring inzake gegevensbescherming (Art. 6, lid 1, sub a, EU-AVG) worden gewezen. U kunt deze toestemming op elk moment en met onmiddellijke ingang intrekken.

In het kader van de technische realisatie van het aanmeldingsformulier en de gegevensverwerking worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan derden, in dit geval aan HubSpot, om de aanmelding te effectueren. De verzamelde informatie wordt opgeslagen op HubSpot-servers in de EU.

Wij verwerken en bewaren uw gegevens voor de duur van de organisatie (incl. bijbehorende voorbereiding en follow-up) van het evenement. Dit laat onverlet eventuele bestaande wettelijke bewaarverplichtingen. De gegevens worden opgeslagen ten behoeve van communicatie over onze producten, diensten en evenementen. Indien u uw toestemming intrekt of bezwaar maakt tegen de verwerking, worden uw gegevens gewist.

Voor details verwijzen wij u naar de privacyverklaring van HubSpot: legal.hubspot.com/privacy-policy.

De gegevensuitwisseling met de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://www.hubspot.com/data-privacy/privacy-shield.

Vimeo (livestream)

Voor het streamen van video-opnamen van het evenement maken wij gebruik van diensten van Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS ('Vimeo').

Wanneer u deelneemt aan het evenement via een livevideostream, wordt een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de Vimeo-server doorgegeven welke van onze pagina's u hebt bezocht. Bovendien ontvangt Vimeo uw IP-adres. Dit gebeurt ook als u niet bent ingelogd op Vimeo of geen account hebt bij Vimeo. De door Vimeo verzamelde informatie wordt doorgestuurd naar de server van Vimeo in de VS.

Wanneer u op uw Vimeo-account bent ingelogd, kan Vimeo uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel koppelen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw Vimeo-account.

Vimeo gebruikt cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. device fingerprinting) om websitebezoekers te herkennen.

Het gebruik van Vimeo is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons onlineaanbod. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van Artikel 6, lid 1, sub f, EU-AVG. Mits om een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van Artikel 6, lid 1, sub a, EU-AVG en Artikel 25, lid 1, TTDSG (Duitse wet inzake gegevensbescherming in de telecommunicatie en telemedia), voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG behelst. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensuitwisseling met de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie en, volgens Vimeo, op 'legitieme zakelijke belangen'. Meer informatie vindt u hier: https://vimeo.com/privacy.

Meer informatie over hoe Vimeo omgaat met gebruikersgegevens, vindt u in de privacyverklaring van Vimeo: https://vimeo.com/privacy.

Opnames:

Het live-evenement zal worden opgenomen voor interne opleidingsdoeleinden en de follow-up van vragen. Dit kan inhouden dat de chat, uw deelname of uw bijdrage wordt opgenomen.

Door acceptatie van de voorwaarden voor deelname en het bijwonen van ons evenement gaat u akkoord met de opname (Art. 6, lid 1, sub a, EU-AVG). U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

De opname zal uitsluitend voor interne doeleinden worden gebruikt en niet aan derden worden doorgegeven.

De opname wordt bewaard totdat het doel van de verwerking is vervallen of u uw toestemming intrekt; anders wordt deze na uiterlijk 1 jaar gewist.

Verwerking

Wij hebben met bovengenoemde leverancier een overeenkomst inzake verwerking gesloten. Dit is een overeenkomst die vereist is door de wet op de gegevensbescherming, die waarborgt dat dit bedrijf de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en met inachtneming van de AVG.

5. Analyse-tools en reclame

Clarity

Deze website maakt gebruik van Clarity. De leverancier is Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland, docs.microsoft.com/en-us/clarity/ (hierna te noemen "Clarity").

Clarity is een hulpmiddel om gebruikerspatronen op deze website te analyseren. Clarity registreert met name cursorbewegingen en stelt grafieken samen die laten zien op welke delen van de website gebruikers met grote regelmaat scrollen (heatmaps). Clarity kan ook sessies opnemen, zodat we het gebruik van de site in de vorm van video's kunnen bekijken. Bovendien ontvangen we informatie over het algemene gebruikersgedrag binnen onze website.

Clarity maakt gebruik van technologieën die het mogelijk maken gebruikers te herkennen om gebruikerspatronen te analyseren (bijv. cookies of het gebruik van device fingerprinting). Uw persoonlijke gegevens worden gearchiveerd op servers van Microsoft (Microsoft Azure Cloud Service) in de Verenigde Staten.

Als uw goedkeuring (toestemming) is verkregen, vindt het gebruik van de bovengenoemde dienst plaats op basis van art. 6(1)(a) GDPR en § 25 TTDSG (Duitse Telecommunicatiewet). Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als uw toestemming niet is verkregen, vindt het gebruik van de dienst plaats op basis van Art. 6(1)(f) GDPR; de websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de effectieve analyse van gebruikerspatronen.

Zie voor meer informatie over het privacybeleid van Clarity: docs.microsoft.com/en-us/clarity/faq.

Het bedrijf is gecertificeerd in overeenstemming met het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS, die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te waarborgen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF is verplicht om te voldoen aan deze standaarden voor gegevensbescherming. Neem voor meer informatie contact op met de aanbieder onder de volgende link: www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail

Gegevensverwerking

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) afgesloten voor het gebruik van de bovengenoemde service. Dit is een contract dat verplicht is volgens de privacywetgeving en dat garandeert dat zij persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Provider is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Analytics kan de websitebeheerder het gedrag van de bezoekers van de website analyseren. Daarbij ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruiksgegevens, zoals bezochte pagina's, duur van het bezoek, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden toegewezen aan het desbetreffende eindapparaat van de gebruiker. Een toewijzing aan een gebruikers-ID vindt niet plaats.

Bovendien kunnen wij met Google Analytics onder meer uw muis- en scrollbewegingen en klikken registreren. Daarnaast maakt Google Analytics gebruik van verschillende modelbenaderingen om de verzamelde gegevensreeksen uit te breiden en maakt het bij de gegevensanalyse gebruik van technologieën voor machinaal leren.

Google Analytics gebruikt technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijvoorbeeld cookies of device-fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt in het algemeen overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6 lid 1 sub a) AVG en paragraaf 25 lid 1 TTDSG (Duitse Wet gegevensbescherming telecommunicatie en telemedia). De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensuitwisseling met de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Browser plug-in

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door het downloaden en installeren van de browser plugin, beschikbaar via de volgende link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens, vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Google-signalen

Wij gebruiken Google-signalen. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt Google Analytics onder meer uw locatie, zoekgeschiedenis en YouTube-geschiedenis, alsmede demografische gegevens (bezoekersgegevens). Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor gepersonaliseerde reclame met behulp van Google Signal. Als u een Google-account hebt, worden bezoekersgegevens van Google-Signal gekoppeld aan uw Google-account en gebruikt voor gepersonaliseerde reclameboodschappen. De gegevens worden ook gebruikt om geanonimiseerde statistieken op te stellen over het gebruikersgedrag van onze gebruikers.

Verwerking

Wij hebben een contract met Google gesloten over de verwerking en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig.

Google Analytics e-commercemeting

Deze website maakt gebruik van de functie ‘e-commercemeting’ van Google Analytics. Met behulp van e-commercemeting kan de website-exploitant het koopgedrag van websitebezoekers analyseren om zijn online marketingcampagnes te verbeteren. Hier wordt informatie geregistreerd zoals geplaatste bestellingen, gemiddelde bestelwaarden, verzendkosten en de tijd tussen het bekijken en het kopen van een product. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat onder een transactie-ID die aan de desbetreffende gebruiker of zijn apparaat is toegewezen.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Als gevolg hiervan zal uw IP-adres door Google worden ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

Browser plug-in

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geschikte instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en dat Google deze gegevens verwerkt door via de volgende link de browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website worden verzameld: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens, vindt u in de privacyverklaring van Google:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Verwerking

Wij hebben een contract met Google gesloten over de verwerking en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie ‘demografische kenmerken’ van Google Analytics. Daardoor kunnen rapporten worden opgesteld, die informatie over leeftijd, geslacht en de interesses van de bezoekers van de site bevatten. Deze gegevens zijn afkomstig van interesse-gerelateerde reclame van Google en van bezoekersgegevens van externe providers. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics zoals beschreven onder ‘Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens’ in het algemeen verbieden.

Opslagtermijn

Gegevens die door Google op gebruikers- en gebeurtenisniveau zijn opgeslagen en die aan cookies, gebruikersherkenningen (bijv. gebruikers-ID) of reclame-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID) gekoppeld zijn, worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Details zijn te vinden via de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=nl

Google toestemmingsmodus v2

Onze website maakt gebruik van Google Consent Mode v2, een dienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS) om de toestemming van gebruikers voor het gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën te beheren.

Door Google Consent Mode v2 te gebruiken, kunnen we het gedrag van gebruikers op onze website analyseren en gepersonaliseerde inhoud en advertenties aanbieden op basis van de toestemmingen of weigeringen die ze hebben gegeven. Met de toestemmingsmodus v2 van Google kunnen we de voorkeuren van gebruikers met betrekking tot het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën respecteren en dienovereenkomstig handelen.

Bij het gebruik van de toestemmingsmodus van Google v2 kan bepaalde informatie, waaronder persoonlijke gegevens, naar Google worden verzonden. Deze gegevens kunnen IP-adressen, browsergegevens, apparaatinformatie en andere door de gebruiker verstrekte gegevens bevatten. Houd er rekening mee dat we geen directe toegang hebben tot de gegevens die door Google worden verzameld, maar alleen geaggregeerde en geanonimiseerde rapporten ontvangen.

Het gebruik van deze service is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie over hoe Google persoonlijke gegevens verwerkt en beschermt: https://support.google.com/google-ads/answer/10000067?hl=nl&ref_topic=3119145&sjid=16086175631409902907-EU

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de provider via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig, alsmede informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de aangevraagde informatie en geven deze niet aan derden door.

Als u ervoor heeft gekozen een welkomstgeschenk te ontvangen, geven wij uw gegevens door aan büromatic GmbH & Co. KG, Gruitener Str. 202, 42327 Wuppertal, met het oog op de verzending van de geschenken.

De verwerking van de in het registratieformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1 sub a AVG). U kunt uw toestemming voor het opslaan van gegevens, uw e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link ‘Afmelden’ in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de intrekking werden uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die u ons verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich bij ons of bij de leverancier uitschrijft voor de nieuwsbrief en worden na de afmelding uit de nieuwsbrief-distributielijst verwijderd. Gegevens die door ons voor andere doeleinden worden opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

Nadat u zich heeft uitgeschreven uit de nieuwsbrief-distributielijst, kan uw e-mailadres bij ons of bij de leverancier van de nieuwsbriefdienst worden opgeslagen in een blacklist om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de blacklist worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet met andere gegevens samengevoegd. Dit dient zowel uw als ons belang bij het voldoen aan de wettelijke vereisten bij het versturen van nieuwsbrieven (rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub a AVG). De opslag in de blacklist is van onbeperkte duur. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons legitiem belang.

HubSpot

Deze website gebruikt HubSpot voor het versturen van nieuwsbrieven. Leverancier is HubSpot, Inc., 25 First Street, Cambridge, MA 02141 USA

HubSpot is een dienst waarmee onder andere de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De door u voor het ontvangen van de nieuwsbrief ingevulde gegevens worden op de servers van HubSpot in de Europese Unie opgeslagen.

Wanneer u geen prijs stelt op een analyse door HubSpot, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor stellen we bij elk nieuwsbriefbericht een geschikte link ter beschikking. Verder kunt u zich ook direct op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

Gegevensanalyse door Hubspot Newsletter

Met behulp van HubSpot kunnen wij onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Als u een e-mail opent die met HubSpot is verzonden, maakt een bestand in de e-mail (zgn. web-beacon) de connectie met de servers van HubSpot. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien of een nieuwsbriefbericht werd geopend en welke links zijn aangeklikt. Bovendien wordt technische informatie vastgelegd (bijv. tijdstip van bezoek, IP-adres, type browser en besturingssysteem). Dit is uitsluitend bedoeld voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.

Rechtsgrond

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6. lid 1, sub a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de intrekking werden uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Opslagtermijn

De gegevens die u ons verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich bij ons of bij de leverancier uitschrijft voor de nieuwsbrief en worden na de afmelding uit de nieuwsbrief-distributielijst verwijderd. Gegevens die door ons voor andere doeleinden worden opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

Nadat u zich heeft uitgeschreven uit de nieuwsbrief-distributielijst, kan uw e-mailadres bij ons of bij de leverancier van de nieuwsbriefdienst worden opgeslagen in een blacklist om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de blacklist worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet met andere gegevens samengevoegd. Dit dient zowel uw als ons belang bij het voldoen aan de wettelijke vereisten bij het versturen van nieuwsbrieven (rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub a AVG). De opslag in de blacklist is van onbeperkte duur. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons legitiem belang.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van HubSpot via: https://legal.hubspot.com/privacy-policy

Sluiting van een overeenkomst over verwerking

Wij hebben met HubSpot een overeenkomst gesloten waarin we HubSpot verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven. Deze overeenkomst kan via de volgende link worden bekeken: https://f.hubspotusercontent00.net/hubfs/742851/Downloadable_Legal_Docs/HubSpot%20Data%20Processing%20Agreement%20-%20Signed%20Copy%20-%2027September21.pdf.

7. Plug-ins en tools

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Deze website bevat video's van YouTube. Exploitant van de sites is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken YouTube in de geavanceerde privacymodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video hebben bekeken De overdracht van gegevens aan YouTube-partners wordt door de uitgebreide privacymodus daarentegen niet volledig uitgesloten. YouTube maakt namelijk - of u nu wel of niet een video bekijkt - verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt er een verbinding gemaakt met de YouTube-servers. Daarbij wordt de YouTube-server geïnformeerd welke van onze sites u heeft bezocht. Wanneer u in uw YouTube-account bent ingelogd, geeft u YouTube de gelegenheid uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. Dit kunt u voorkomen door uit te loggen op uw YouTube-account.

Verder kan YouTube verschillende cookies op uw apparaat opslaan nadat u een video heeft gestart. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie over bezoekers van deze website verkrijgen. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert.

Indien nodig kunnen na het starten van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingen worden geactiveerd waarover wij geen controle hebben.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online-aanbod. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f AVG. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend op basis van artikel 6, lid 1, sub a AVG uitgevoerd; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in hun privacyverklaring via: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google web fonts

Deze pagina maakt gebruik van zogenaamde webfonts van Google voor de uniforme weergave van lettertypen. De Google fonts zijn lokaal geïnstalleerd. Er vindt daarbij geen verbinding met Google-servers plaats.

Google Maps

Deze site gebruikt via een API de kaartenservice Google Maps. Provider is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De provider van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online diensten en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f AVG.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens, vindt u in de privacyverklaring van Google:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Showpad

Onze buitendienstmedewerkers werken met de dienst “Showpad“ om zakelijke documenten (video's, brochures, afbeeldingen, etc.) met derde partijen te delen. 

Leverancier van de SaaS-dienst is Showpad NV, Moutstraat 62, 9000 Gent, België (hoofdkantoor: Showpad Inc, 1 N. State St., Suite #1100 (11e etage), Chicago, IL 60602, USA).

Showpad is een zogenaamde sales-enablement-oplossing en maakt een proces mogelijk waarbij bedrijven worden uitgerust met de informatie, inhoud, inzichten, analyses en tools om gedurende het hele koopproces beter en gerichter te interacteren met potentiële kopers.

Bij gebruik van het showpad-platform voor het delen van inhoud, verwerken wij persoonsgerelateerde gegeven over de ontvanger van de inhoud. Deze informatie omvat de contactgegevens van de ontvanger (naam en e-mailadres), de inhoud die met de ontvanger is gedeeld, de datum en het tijdstip waarop de inhoud is gedeeld en de interacties van de ontvanger met de inhoud (klikken op de inhoud, downloads, doorsturen en de benodigde tijd voor het bekijken van de inhoud).

Showpad wordt gebruikt om het veilig delen van inhoud en gepersonaliseerde interactie met ontvangers mogelijk te maken, en om inzicht te krijgen in hoe de inhoud en interactie met ontvangers kan worden verbeterd. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f AVG. Mits om een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van Artikel 6, lid 1, sub a, EU-AVG en Artikel 25, lid 1, TTDSG (Duitse wet inzake gegevensbescherming in de telecommunicatie en telemedia), voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG behelst. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van Showpad op: https://www.showpad.com/privacy-policy/.

8. Facebook pixel

Deze website gebruikt de bezoekersactiepixel van Facebook om de conversie te meten. Aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Hierdoor kan het gedrag van de bezoekers van de site worden gevolgd nadat ze zijn doorverwezen naar de website van de aanbieder door te klikken op een Facebook-advertentie. Hierdoor kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, in overeenstemming met deFacebook-gegevensbeleid. Hierdoor kan Facebook advertenties laten plaatsen op pagina's van Facebook en buiten Facebook mogelijk maken. Dit gebruik van de gegevens kan niet door ons als exploitant van de site worden beïnvloed.

Het gebruik van Facebook-pixels is gebaseerd op art. 6 lid 1, sub f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend op basis van artikel 6, lid 1, sub a AVG uitgevoerd; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

In het privacybeleid van Facebook vindt u meer informatie over hoe u uw privacy kunt beschermen: https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/.

U kunt ook de remarketingfunctie “Custom Audiences” in de sectie advertentie-instellingen onder https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen uitschakelen. Hiervoor moet u ingelogd zijn bij Facebook.

Als u geen Facebook-account heeft, kunt u op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance de op gebruik gebaseerde reclame van Facebook uitschakelen: https://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren/.

9. Cookiebot

We gebruiken de cookiebanner "Cookiebot" van de aanbieder Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken (hierna "Cybot").

Met de cookiebanner informeren wij u over het gebruik van cookies op onze website. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om via de cookie-banner toestemming te geven voor het gebruik van bepaalde cookies.

Om te voorkomen dat de cookie-banner bij elk bezoek aan de website opnieuw wordt weergegeven, wordt ook een cookie geplaatst die uw persoonlijke cookie-instellingen opslaat.

Deze cookie wordt 12 maanden bewaard.

De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1, sub f AVG. Wij streven daarbij ons legitieme belang na bij een gebruiksvriendelijk ontwerp van onze website en de naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming.

Uw toestemming kunt u te allen tijde door wijzigen van de cookie-instellingen hier intrekken.