Privacyverklaring van Unger Germany GmbH

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een overzicht wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitgebreide informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in de onder deze tekst vermelde privacyverklaring.

Gegevensregistratie op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. U kunt diens contactgegevens vinden in het gedeelte met juridische informatie van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u deze aan ons doorgeeft. Het kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die u in een contactformulier invult.

Ander gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van sitebezoek). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u op deze website terecht komt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website probleemloos beschikbaar is. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft bovendien het recht te vragen om de rectificatie of wissing van deze gegevens te eisen. Voor deze en andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het in het gedeelte met juridische informatie vermelde adres. Verder heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U heeft ook het recht onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Details hierover vindt u in de privacyverklaring onder ‘Recht op beperking van de verwerking’.

Analyse-tools en tools van externe providers

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u herleidbaar.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie over deze tools en uw mogelijkheden om in beroep te gaan, vindt u in de volgende privacyverklaring.

2. Hosting

Externe hosting

Deze website wordt gehost bij een externe dienstverlener (hoster). Persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden op de servers van de host opgeslagen. Dit kunnen IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitebezoeken en andere gegevens zijn die via een website worden gegenereerd.

Er wordt gebruik gemaakt van de hoster voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van onze potentiële en bestaande klanten (art. 6, lid 1, sub b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online-aanbod door een professionele provider. (art. 6, lid 1, sub f AVG).

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om aan zijn verplichtingen te voldoen en om onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

Sluiting van een overeenkomst over verwerking

Om de verwerking in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming te garanderen, hebben wij met onze hoster een overeenkomst over verwerking gesloten.

3. Algemene en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze sites nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en conform deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waar wij ze voor gebruiken. Deze legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. in geval van communicatie per e-mail) kwetsbaarheden in de beveiliging kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Verwijzing naar de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Unger Germany GmbH
Piepersberg 44
D-42653 Solingen
Duitsland

Telefoon: + 49 (0) 212 / 22 07 – 0
E-mail: ungereurope@ungerglobal.com

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen enz.) beslist.

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Tobias Erdmann
Sicdata Unternehmensberatung
Heiligenstock 34d
42697 Solingen
Germany

Telefon: 0212 / 73 87 24 - 0
E-mail: erdmann@sicdata.de

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een eerder gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor is een informele kennisgeving per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking werd uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht van bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (art. 21 AVG)

WANNEER DE GEGEVENSVERWERKING OP BASIS VAN ART. 6 LID 1 SUB E OF F AVG PLAATSVINDT, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE BETREFFENDE RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING IS TE VINDEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING. WANNEER U BEZWAAR AANTEKENT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DE VERWERKING DIENT VOOR DE VASTSTELLING, DE UITOEFENING OF DE VERDEDIGING VAN EEN RECHT IN RECHTE (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 1 AVG).

WANNEER PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING WORDEN VERWERKT, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING, MET INBEGRIP VAN PROFILERING IN ZOVERRE DIT BETREKKING HEEFT OP DERGELIJKE DIRECT MARKETING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 2 AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schendingen van de AVG hebben de betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij/zij gewoonlijk verblijft, zijn/haar werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan. Het recht om een klacht in te dienen laat andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte onverlet.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om gegevens die wij met uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken aan u of aan een derde partij in een gangbare, machineleesbare vorm over te dragen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke eist, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of  TLS-codering

Deze site gebruikt om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of aanvragen die u aan ons als exploitant van de site stuurt, SSL- of. TLS-codering. Een versleutelde verbinding is te herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van ‘http://’ in ‘https://’ en aan het slot-symbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden meegelezen.

Informatie, wissing of rectificatie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger van de gegevens en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie of wissing van deze gegevens. Voor deze en andere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het in het gedeelte met juridische informatie vermelde adres.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het gedeelte met juridische informatie vermeld. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

  • Wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Gedurende de controle heeft u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze heeft/had plaatsgevonden, kunt u eisen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in plaats van deze te wissen.
  • Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de uitoefening, verdediging of het instellen van een rechtsvordering, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in plaats van ze te wissen.
  • Indien u bezwaar heeft gemaakt conform art. 21 lid 1 AVG, moet een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en onze belangen. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen zwaarder wegen, heeft u het recht te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Wanneer u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen, met uitzondering van de opslag ervan, deze gegevens slechts worden verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europees Unie of voor een lidstaat.

Bezwaar tegen reclame e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de verplichting tot verstrekking van juridische informatie gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagd reclame- en informatiemateriaal. De exploitanten van de sites behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclamemateriaal, zoals door spam e-mails.

4. Gegevensregistratie op deze website

Cookies

Internetsites gebruiken deels zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies maken ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.

De meeste van de cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde ‘sessiecookies’. Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer cookies worden geplaatst en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, het accepteren van cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies activeert wanneer de browser wordt gesloten. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor het leveren van bepaalde door u gevraagde functies (bijv. winkelmandje-functie) worden opgeslagen op basis van art. 6, lid 1, sub f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend op basis van artikel 6, lid 1, sub a AVG uitgevoerd; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

In zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring apart behandeld.

Server-logbestanden

De provider van de sites verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer-URL
  • hostnaam van de bezoekende computer
  • tijd van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, sub f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website; hiervoor moeten de serverlogbestanden worden vastgelegd.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier een aanvraag toestuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier met inbegrip van de door u verstrekte contactgegevens voor de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6, lid 1, sub b AVG, in zoverre uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6, lid 1, sub f AVG) of op uw toestemming (art. 5, lid 1, sub a AVG)

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u om wissing verzoekt, uw toestemming voor de opslag herroept of het doel van de opslag van gegevens niet meer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) voor de verwerking van uw verzoek bij ons opgeslagen en verwerkt. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6, lid 1, sub b AVG, in zoverre uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6, lid 1, sub a AVG) en/of op onze legitieme belangen (art. 6, lid 1, sub f AVG), aangezien wij een legitiem belang hebben bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen.

De door u aan ons per contactaanvraag verstuurde gegevens blijven bij ons totdat u om wissing verzoekt, uw toestemming voor de opslag herroept of het doel van de opslag van gegevens niet meer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - met name de wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet.

5. Analyse-tools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Provider is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in het algemeen overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op art. 6, lid 1, sub f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gedrag van de gebruiker om zowel zijn web-aanbod als ook zijn reclame te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend op basis van artikel 6, lid 1, sub a AVG uitgevoerd; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Als gevolg hiervan zal uw IP-adres door Google worden ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

Browser plug-in

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geschikte instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en dat Google deze gegevens verwerkt door via de volgende link de browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website worden verzameld: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens, vindt u in de privacyverklaring van Google:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Verwerking

Wij hebben een contract met Google gesloten over de verwerking en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie ‘demografische kenmerken’ van Google Analytics. Daardoor kunnen rapporten worden opgesteld, die informatie over leeftijd, geslacht en de interesses van de bezoekers van de site bevatten. Deze gegevens zijn afkomstig van interesse-gerelateerde reclame van Google en van bezoekersgegevens van externe providers. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics zoals beschreven onder ‘Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens’ in het algemeen verbieden.

Opslagtermijn

Gegevens die door Google op gebruikers- en gebeurtenisniveau zijn opgeslagen en die aan cookies, gebruikersherkenningen (bijv. gebruikers-ID) of reclame-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID) gekoppeld zijn, worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Details zijn te vinden via de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=nl

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig, alsmede informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de aangevraagde informatie en geven deze niet aan derden door.

De verwerking van de in het registratieformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1 sub a AVG). U kunt uw toestemming voor het opslaan van gegevens, uw e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link ‘Afmelden’ in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de intrekking werden uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die u ons verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich bij ons of bij de leverancier uitschrijft voor de nieuwsbrief en worden na de afmelding uit de nieuwsbrief-distributielijst verwijderd. Gegevens die door ons voor andere doeleinden worden opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

Nadat u zich heeft uitgeschreven uit de nieuwsbrief-distributielijst, kan uw e-mailadres bij ons of bij de leverancier van de nieuwsbriefdienst worden opgeslagen in een blacklist om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de blacklist worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet met andere gegevens samengevoegd. Dit dient zowel uw als ons belang bij het voldoen aan de wettelijke vereisten bij het versturen van nieuwsbrieven (rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub a AVG). De opslag in de blacklist is van onbeperkte duur. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons legitiem belang.

Newsletter2Go

Deze website gebruikt Newsletter2Go voor het versturen van nieuwsbrieven. Leverancier is Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Straße 8, 10787 Berlijn, Duitsland

Newsletter2Go is een dienst waarmee onder andere de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De door u voor het ontvangen van de nieuwsbrief ingevulde gegevens worden op de servers van Newsletter2Go in Duitsland opgeslagen.

Wanneer u geen prijs stelt op een analyse door Newsletter2Go, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor stellen we bij elk nieuwsbriefbericht een geschikte link ter beschikking. Verder kunt u zich ook direct op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

Gegevensanalyse door Newsletter2Go

Met behulp van Newsletter2Go zijn we in staat onze nieuwsbriefcampagnes te analyseren. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien of een nieuwsbriefbericht werd geopend en welke links zijn aangeklikt. Op deze manier kunnen we o.a. vaststellen welke links bijzonder vaak zijn aangeklikt.

Bovendien kunnen we zien of na het openen/aanklikken bepaalde vooraf gedefinieerde acties zijn uitgevoerd (conversion-rate). Zo kunnen we bijvoorbeeld zien of u na het aanklikken van de nieuwsbrief iets heeft gekocht.

Newsletter2Go stelt ons ook in staat om de ontvangers van de nieuwsbrief aan de hand van verschillende categorieën onder te verdelen (‘clusteren’). De ontvangers van de nieuwsbrief kunnen worden onderverdeeld naar leeftijd, geslacht of woonplaats. Op deze manier kunnen de nieuwsbrieven beter worden aangepast aan de betreffende doelgroepen.

Uitgebreide informatie over de functies van Newsletter2Go vindt u via de volgende link: https://www.newsletter2go.nl/functies/nieuwsbrief-software/.

Rechtsgrond

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6. lid 1, sub a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de intrekking werden uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Opslagtermijn

De gegevens die u ons verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich bij ons of bij de leverancier uitschrijft voor de nieuwsbrief en worden na de afmelding uit de nieuwsbrief-distributielijst verwijderd. Gegevens die door ons voor andere doeleinden worden opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

Nadat u zich heeft uitgeschreven uit de nieuwsbrief-distributielijst, kan uw e-mailadres bij ons of bij de leverancier van de nieuwsbriefdienst worden opgeslagen in een blacklist om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de blacklist worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet met andere gegevens samengevoegd. Dit dient zowel uw als ons belang bij het voldoen aan de wettelijke vereisten bij het versturen van nieuwsbrieven (rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub a AVG). De opslag in de blacklist is van onbeperkte duur. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons legitiem belang.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Newsletter2Go via: https://www.https://www.newsletter2go.nl/gegevensbescherming/

Sluiting van een overeenkomst over verwerking

Wij hebben met Newsletter2Go een overeenkomst gesloten waarin we Newsletter2Go verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven. Deze overeenkomst kan via de volgende link worden bekeken: https://www.newsletter2go.de/docs/datenschutz/ADV_Muster_Newsletter2Go_GmbH_latest_Form.pdf.

7. Plug-ins en tools

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Deze website bevat video's van YouTube. Exploitant van de sites is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken YouTube in de geavanceerde privacymodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video hebben bekeken De overdracht van gegevens aan YouTube-partners wordt door de uitgebreide privacymodus daarentegen niet volledig uitgesloten. YouTube maakt namelijk - of u nu wel of niet een video bekijkt - verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt er een verbinding gemaakt met de YouTube-servers. Daarbij wordt de YouTube-server geïnformeerd welke van onze sites u heeft bezocht. Wanneer u in uw YouTube-account bent ingelogd, geeft u YouTube de gelegenheid uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. Dit kunt u voorkomen door uit te loggen op uw YouTube-account.

Verder kan YouTube verschillende cookies op uw apparaat opslaan nadat u een video heeft gestart. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie over bezoekers van deze website verkrijgen. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert.

Indien nodig kunnen na het starten van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingen worden geactiveerd waarover wij geen controle hebben.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online-aanbod. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f AVG. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend op basis van artikel 6, lid 1, sub a AVG uitgevoerd; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in hun privacyverklaring via: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google web fonts

Deze pagina maakt gebruik van zogenaamde webfonts van Google voor de uniforme weergave van lettertypen. De Google fonts zijn lokaal geïnstalleerd. Er vindt daarbij geen verbinding met Google-servers plaats.

Google Maps

Deze site gebruikt via een API de kaartenservice Google Maps. Provider is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De provider van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online diensten en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f AVG.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens, vindt u in de privacyverklaring van Google:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

8. Facebook pixel

Deze website gebruikt de bezoekersactiepixel van Facebook om de conversie te meten. Aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Hierdoor kan het gedrag van de bezoekers van de site worden gevolgd nadat ze zijn doorverwezen naar de website van de aanbieder door te klikken op een Facebook-advertentie. Hierdoor kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, in overeenstemming met deFacebook-gegevensbeleid. Hierdoor kan Facebook advertenties laten plaatsen op pagina's van Facebook en buiten Facebook mogelijk maken. Dit gebruik van de gegevens kan niet door ons als exploitant van de site worden beïnvloed.

Het gebruik van Facebook-pixels is gebaseerd op art. 6 lid 1, sub f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend op basis van artikel 6, lid 1, sub a AVG uitgevoerd; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

In het privacybeleid van Facebook vindt u meer informatie over hoe u uw privacy kunt beschermen: https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/.

U kunt ook de remarketingfunctie “Custom Audiences” in de sectie advertentie-instellingen onder https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen uitschakelen. Hiervoor moet u ingelogd zijn bij Facebook.

Als u geen Facebook-account heeft, kunt u op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance de op gebruik gebaseerde reclame van Facebook uitschakelen: https://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren/.

9. Cookiebot

We gebruiken de cookiebanner "Cookiebot" van de aanbieder Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken (hierna "Cybot").

Met de cookiebanner informeren wij u over het gebruik van cookies op onze website. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om via de cookie-banner toestemming te geven voor het gebruik van bepaalde cookies.

Om te voorkomen dat de cookie-banner bij elk bezoek aan de website opnieuw wordt weergegeven, wordt ook een cookie geplaatst die uw persoonlijke cookie-instellingen opslaat.

Deze cookie wordt 12 maanden bewaard.

De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1, sub f AVG. Wij streven daarbij ons legitieme belang na bij een gebruiksvriendelijk ontwerp van onze website en de naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming.

Uw toestemming kunt u te allen tijde door wijzigen van de cookie-instellingen hier intrekken.